Saltar a contenido

Factura Exportación

Las lineas resaltadas son propias de este modelo de factura.

Código

<?php

use Greenter\Model\Client\Client;
use Greenter\Model\Sale\FormaPagos\FormaPagoContado;
use Greenter\Model\Sale\Invoice;
use Greenter\Model\Sale\Legend;
use Greenter\Model\Sale\SaleDetail;

$invoice = new Invoice();
$invoice
  ->setUblVersion('2.1')
  ->setTipoOperacion('0200') // Tipo Operacion: exportaction
  ->setTipoDoc('01')
  ->setSerie('F001')
  ->setCorrelativo('123')
  ->setFechaEmision(new \DateTime())
  ->setFormaPago(new FormaPagoContado())
  ->setTipoMoneda('USD')
  ->setCompany($this->getCompany())
  ->setClient((new Client()) // Cliente: extranjeria o sin documentos
    ->setTipoDoc('0')
    ->setNumDoc('-')
    ->setRznSocial('EXTRANJERO')
  )
  ->setMtoOperExportacion(100)
  ->setMtoIGV(0)
  ->setTotalImpuestos(0)
  ->setValorVenta(100)
  ->setSubTotal(100)
  ->setMtoImpVenta(100);

$detail = new SaleDetail();
$detail->setCodProducto('P001')
  ->setCodProdSunat('43231513') // Codigo Producto Sunat, requerido.
  ->setUnidad('KG')
  ->setDescripcion('PROD 1')
  ->setCantidad(2)
  ->setMtoValorUnitario(50)
  ->setMtoValorVenta(100)
  ->setMtoBaseIgv(100)
  ->setPorcentajeIgv(0)
  ->setIgv(0)
  ->setTipAfeIgv('40')
  ->setTotalImpuestos(0)
  ->setMtoPrecioUnitario(50)
;

$invoice->setDetails([$detail])
  ->setLegends([
    (new Legend())
      ->setCode('1000')
      ->setValue('SON CIEN CON OO/100 SOLES')
  ]);